แนะนำบริการนายหน้า
ประเมินเพื่อตั้งราคาขาย ซื้อ การลงทุน การใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดของทรัพย์สิน
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินคือการที่ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อโดยที่ผู้ซื้อต้องชำระราคาทรัพย์สินให้แก่ผู้ขาย ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปยังผู้ซื้อได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดนั่นก็คือ ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กระบวนการนี...
เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ประเมินราคา เจ้าหน้าที่ธนาคาร นักศึกษา ผู้บังคับหลักประกัน ผู้สนใจต้องการหามูลค่าทรัพย์สินด้วยตัวเอง โดยมีเนื้อหาครอบคลุม วิธีการประเมินมูลค่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว โรงงาน รีสอร์ท อพาร์เมนท์ โรงแรม ที่ดิน ที่ว่างเปล่า ฯลฯ การคำนวณหามูลค่าสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่า การตั...
บริษัท 1989 คอนซัลแทนส์ จำกัด มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่ อาศัย แก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง บริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในปี ค.ศ. 1989 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาประมาณ 27 ปี โดยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมด้วยประสบการณ์ความรู้ และความสามารถในการประเมินหลักทรรัพย์...